Het gemeente zijn is erop gericht dat we de Heere Jezus leren kennen als onze Zaligmaker, dat we opgebouwd worden in het Christelijk geloof en leven zoals de Heere God dat bedoeld heeft. In dit alles willen we ons laten leiden door wat God tot ons te zeggen heeft in de Bijbel. Wanneer de Bijbel opengaat is het God Zelf Die door Zijn Geest tot ons spreekt. In veel opzichten zijn we een traditionele gemeente, waarin waarde wordt gehecht aan de drie formulieren van enigheid: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. De gemeente voelt zich verwant met de richting van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Zangers/zangeressen gevraagd

Sinds enkele weken zijn we weer teruggegaan naar een aantal vast zangers en zangeressen tijden de dienst.

Omdat we nu ook qua aantal weer terug zijn gegaan naar 30 mensen inclusief personeel kunnen er nog maar weinig mensen zich opgeven voor de dienst.

Daarom leek het ons goed om een grotere groep vaste zangers en zangeressen te hebben waardoor er meer gemeenteleden naar de kerk kunnen.

Dus de oproep is: vindt u zingen fijn en vindt u het niet erg om vooraan te zitten? Geef dit dan even door via onderstaand formulier. We vragen uw mobiele nummer zodat we u in de zanggroep-app op kunnen nemen.

Cornona-update aanmelden kerkdiensten

Naar aanleiding van zowel de toename van het aantal positief geteste personen, ook in ons dorp, als het dringende advies van lokale en landelijke overheid hebben we besloten het aantal kerkgangers nog iets verder terug te brengen. Opgeven kan nog steeds via de site, echter maar voor 20 personen inclusief kinderen. Ook het aantal personeelsleden is teruggebracht, zodat we aan het advies van 30 personen voldoen.  

Wat meer dan vorige week willen we u vragen om tijdens het binnenkomen en het verlaten van de kerk een mondkapje te dragen.

Ook vanaf deze plaats beterschap voor hen die het virus hebben en sterkte voor u allen in deze moeilijke tijden. Laten we onze troost en hulp blijven zoeken bij onze God. En dat toch ook in deze, misschien voor u wel, donkere tijden Zijn licht mag blijven schijnen.

De kerkrentmeesters

Liturgieën zondag 18 oktober

Voor iedereen die de dienst niet in de kerk niet bijwoont, maar thuis meeluistert, publiceren we hier de liturgie. Op deze manier proberen we u zo goed mogelijk bij de dienst te betrekken. Hieronder kunt u de liturgie met liedteksten downloaden (en evt. afdrukken). En voor de kinderen is er een kerkboekje dat afgedrukt kan worden, zodat ze actief mee kunnen doen tijdens de dienst. We bidden om gezegende diensten thuis en in de kerk.

Aanmelden kerkdiensten

De afgelopen tijd konden we maximaal 80 mensen in de kerk een plaats geven. Nu we weer terug moeten naar maximaal 30 mensen kunnen uiteraard ook minder mensen zich opgeven per dienst.
Om dit op te vangen willen we u vragen hier rekening mee te houden en u in 1 keer per 2 weken op te geven, dus 1x in de 4 diensten. Hierdoor kunnen we zoveel mogelijk mensen de gelegenheid geven om naar de kerk te komen.

Martlôôds ‘s zaterdags geopend

Helaas kon de jaarlijkse rommelmarkt niet door gaan, maar er zijn wel veel verkoopbare spullen. Daarom is de Martlôôds, Van Brederodestraat 33A, ‘s zaterdags tussen 09.30 en 12.00 uur geopend!

Kom gerust eens langs!